§ 1. Postanowienia ogólne.

1. Organizatorem konkursu jest Alatus sp. z o.o., ul. Pogodna 2, 40-319 Katowice, Polska NIP 9542784563, KRS 0000704261, zwany dalej „Organizatorem”.
2. Konkurs przeprowadzony zostanie na stronie www.instagram.com oraz www.facebook.com
na profilu firmowym: (https://www.facebook.com/pogodna.clinic, https://www.instagram.com/pogodna.clinic/ ).
3. Regulamin stanowi podstawę Konkursu, określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
4. Konkurs trwa w dniach od 04.10.2023 r. od godziny 20:00 do 17.10.2023 do godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie.
3. Uczestnicy mogą wziąć udział w Konkursie za pośrednictwem firmowego profilu na stronie https://www.facebook.com/pogodna.clinic ,https://www.instagram.com/pogodna.clinic/ .
4. Zwycięzcy konkursu będą informowani o wygranej w komentarzu pod postem konkursowym i w widomości prywatnej.
5. Zwycięzcy zobowiązani są do podania numeru telefonu oraz adresu e-mail w wiadomości prywatnej w celu przedstawienia przez osobę upoważnioną szczegółów dotyczących Nagrody.
6. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
7. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, nie można przenosić na inne osoby.
8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego pod własnym imieniem i nazwiskiem oraz zgoda na przetwarzanie tych danych w celu rozstrzygnięcia konkursu i przyznania nagród.

§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy wypełnić zadanie konkursowe. Za pośrednictwem profilu firmowego pogodna.clinic na portalu www.instagram.com lub www.facebook.com należy zgłosić się do uczestnictwa w konkursie, dokonując konkursowego wpisu w komentarzu pod wyznaczonym postem konkursowym. Konkursowy wpis powinien:
– zawierać odpowiedź na zadanie konkursowe,
– pochodzić ze zweryfikowanego konta.
Wpisy umieszczone pod postem z anonimowych kont nie będą brały udziału w konkursie.
2. Zadanie konkursowe: zaobserwowanie profilu @pogodna.clinic na portalu Facebook lub Instagram, polubienie i udostępnienie posta konkursowego, oznaczenie 3 osób w komentarzu.
3. Wpisy konkursowe zawierające treści obsceniczne lub obraźliwe będą dyskwalifikowane i usuwane.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i § 3 Regulaminu.
2. Spośród wpisów umieszczonych przez uczestników Konkursu pod postami konkursowymi na portalu Facebook i portalu Instagram, spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże jednego zwycięzcę. Zwycięzca pozostaje jeden spośród uczestników konkursu, łącznie na portalu Facebook oraz na portalu Instagram.
3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 18.10.2023 r. do godziny 23:59 pod postem dotyczącym Konkursu umieszczonym na profilu firmowym @pogodna.clinic na portalu www.instagram.com oraz www.facebook.com .

§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie jest: zabieg mezoterapii mikroigłowej Dermapen 4.0 w Pogodna Clinic, o wartości 1300 zł.
2. Nagroda konkursowa zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.
3. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w § 2 i § 3 i § 4 Regulaminu lub nie odbierze przyznanej mu nagrody w terminie uzgodnionym z Organizatorem, nie nabywa prawa do nagrody. W takim wypadku nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.
6. Jeden Zwycięzca może wygrać jedną nagrodę.

§ 6. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926)a potem nadpisanymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r. ”o ochronie danych osobowych” (RODO) przez Alatus sp. z o.o., ul. Pogodna 2, 40-319 Katowice, Polska NIP 9542784563.
3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika.
4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich zmienienia.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
6. Każdy uczestnik konkursu ma prawo żądać usunięcia swoich danych jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
7. Dane uczestników przechowywane są na serwerach, których zabezpieczenia są zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego tzw. RODO i mają do nich dostęp tylko osoby uprawnione.

§ 7. Postanowienia końcowe.

1. Regulamin Konkursu jest dostępny pod linkiem:
2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej, nie doręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane nie stawieniem się w ustalonym z Organizatorem miejscu i czasu.
4. W przypadku naruszenia Regulaminu, Komisja czuwająca nad przebiegiem Konkursu może wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również że o treści zmian regulaminu każdy Uczestnik konkursu zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie www.instagram.com na profilu firmowym: @pogodna.clinic https://www.facebook.com/pogodna.clinic ,https://www.instagram.com/pogodna.clinic) wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.
6. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram ani przez Facebook, ani z nimi związany.
7. Uczestnik Konkursu zwalnia w pełni serwisy Facebook i Instagram z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z ich udziałem w Konkursie.
8. Organizator zastrzega możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.